Marhajchi

poněkud sportovnější škola Taiji

logo

Pravidla veřejných kurzů

Výuku Taijiquan nabízíme prostřednictvím veřejných kurzů, individuální výuky a kurzů pro organizace. Zde jsou uvedena pravidla veřejných kurzů.

Tato pravidla se dělí na pravidla pro Organizátora kurzu, pro Zájemce o kurz, Účastníky kurzu a pro Studenty školy.

Upřesnění zde používaných termínů lze nalézt v dokumentu Terminologie výuky.

Organizátor kurzu

 1. Organizátor kurzu vyhlašuje kurz jeho zveřejněním na těchto webových stránkách, popřípadě i na Facebookových stránkách školy.
 2. Každý kurz je rozdělen do řady na sebe navazujících Lekcí.
 3. Při vyhlášení kurzu zveřejňuje organizátor
  1. obsah kurzu,
  2. případné kvalifikační předpoklady Účastníků,
  3. počet Lekcí, jejich trvání, místo a čas konání,
  4. cenu a způsob placení.
 4. Pokud kurz vyžaduje od Účastníků kvalifikační předpoklady, Organizátor umožní Zájemcům o kurz je prokázat, a to ještě před vlastním zahájením kurzu.
 5. Pokud je počet kvalifikovaných Zájemců o kurz menší než 8 osob, kurz se vůbec nezahajuje. Organizátor je povinen účastníkům bezodkladně vrátit jimi případně zaplacenou cenu kurzu v plné výši.
 6. Počet Lekcí, jejich trvání, místo a čas konání lze měnit jenom v průběhu kurzu a jenom po souhlasu všech Účastníků a Organizátora.
 7. Při zahájení kurzu zřizuje Organizátor kurzu pro účastníky kurzu tajnou Facebookovou skupinu. Slouží ke vzájemné operativní komunikaci. Navíc tam Organizátor po každé Lekci publikuje náplň lekce a účast na ní.
 8. Vedením Lekcí kurzu je pověřen dedikovaný Vyučující.
 9. Účelem Lekcí je výuka Taijiquan: naučit Účastníky něco nového a odhalit a opravit případné chyby při provádění figur, se kterými již byli dříve seznámeni. Lekce nejsou drilovacím cvičením, který má dovednosti Účastníků upevnit. Upevňování dovedností je ponecháno na samostatné práci Účastníků mimo lekce.
 10. Pokud Lekce odpadne vinou Organizátora výuky, Poskytovatele služeb, nebo Vyučujícího je náhradní Lekce pro Účastníky výuky zdarma, a je jedno, zda se Lekce koná v náhradním termínu, nebo v termínu běžném.
 11. Organizátor výuky, Poskytovatel služeb a Vyučující nenesou žádnou zodpovědnost za zásahy vyšší moci.
 12. Pokud v průběhu kurzu počet Účastníků kurzu klesne pod 4 osoby, Organizátor je oprávněn kurz předčasně ukončit. Pokud toto nastane, je Organizátor povinen Účastníkům bezodkladně vrátit případnou nevyčerpanou část ceny kurzu.
 13. Na závěr každého kurzu Organizátor vyhlašuje Závěrečné zkoušky, jejich obsah a kritéria hodnocení. Pokud Účastník v Závěrečných zkouškách uspěje, Organizátor mu vystaví příslušný Certifikát.

Zájemci o kurz

 1. Svůj zájem o kurz lze Organizátorovi dát najevo
  1. Přihláškou do vypsaného kurzu, a pokud není právě vypsán, pak
  2. Přihláškou do nevypsaného kurzu.
 2. Ve formuláři přihlášky musí zájemce potvrdit (jinak nebude přihláška odeslána), že
  1. je přiměřeně zdravý, zdatný a že je mu alespoň 32 let,
  2. souhlasí se Zásadami zpracování osobních údajů,
  3. se kurzu zúčastní na vlastní nebezpečí.
 3. Některé kurzy vyžadují od Účastníků určité kvalifikační předpoklady. Pokud ano, jsou uvedeny v Přihlášce do kurzu. Organizátor je povinen umožnit zájemcům jejich prokázání.

Účastníci kurzu

 1. Účastníci kurzu se účastní lekcí výhradně na vlastní nebezpečí.
 2. Mají právo se zúčastnit závěrečných zkoušek kurzu.
 3. Mají právo být členy tajné Facebookové skupiny, kterou pro vzájemnou komunikaci, přehled účasti a obsahu uplynulé Lekce, zřídil Organizátor při zahájení kurzu.

Studenti školy

 1. Studentem školy je Účastník, který v MarHajChi škole absolvoval alespoň 10 lekcí.
 2. Student má právo na slevu na individuální „doháněcí” lekce (např. z důvodů absence).
 3. Student má právo být registrovaným uživatelem tohoto webu. O své právo se musí přihlásit u svého Vyučujícího. Po registraci získá přístup k neveřejným podkladům ke studiu a, samozřejmě, i nástroje ke správě svých osobním údajů.